ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Λ.Ε.Δ.Ε., κατ’ εφαρμογή των άρθρων 27, 31 και 32 του Καταστατικού του, συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μελών του την 23η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. με σκοπό την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του.

Η Γ.Σ. θα συνεδριάσει σε αίθουσα του ξενοδοχείου NOVOTEL στην Αθήνα.