Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Λ.Ε.Δ.Ε. και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα.
Αποφασίζει επίσης για οποιοδήποτε θέμα που υπάγεται κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου αλλά θα υπαχθεί στην κρίση της κατόπιν απόφασης της πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του οργάνου, οπότε έχει αυτή την ευθύνη.
Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε.
Δείτε εδώ συνοπτικά τις τελευταίες αποφάσεις της Γ.Σ.

Η Γ.Σ. κατά την με αριθ. 65/1-10-2023 συνεδρίασή της αποφάσισε την τροποποίηση ορισμένων άρθρων του Καταστατικού, οι οποίες εγκρίθηκαν , δημοσιεύθηκαν και ισχύουν από 23-1-2024. (βλέπε πληροφορίες στην επιλογή Καταστατικό)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 210-8822138 210-8822076

ΑΘΗΝΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 2483

Προς 

α/ τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.
β/ τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών Λ.Ε.Δ.Ε.
γ/ τις Γραμματείες των Δικηγορικών-συλλόγων-μελών Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση αποφάσεων Γ.Σ.  (Νο 64/18-6-2023)


Κυρίες και Κύριοι,

σας ενημερώνουμε ότι την 18-6-2023 συνεδρίασε στα Γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα η Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. μετά από πρόσκληση του Δ.Σ.

Η Γ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση προχώρησε σε λήψη αποφάσεων ,σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και εγκρίθηκαν ομόφωνα,

 • Τα πεπραγμένα της Διοίκησης έτους 2022 και η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
 • Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2022
 • Η τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2022
 • Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023

Επίσης η Γ.Σ. χορήγησε εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. να χειρίζεται κατά την κρίση του τις περιπτώσεις των μελών εκείνων που οφείλουν συνδρομές προς τον Λ.Ε.Δ.Ε και να επιβάλει κατά την κρίση του και  ανά περίπτωση, τις πειθαρχικές  ποινές που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σημείωση

Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων, να φροντίσουν για την ενημέρωση των μελών του συλλόγου τους.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
ΘΕΜΑ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της 3ης Ιουλίου 2022
Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε  ότι η  Γ.Σ.  του Λ.Ε.Δ.Ε.  συνεδρίασε την 3η Ιουλίου 2022 στα Γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα και αφού εξέτασε  όλα τα οικονομικά και άλλα παραστατικά στοιχεία που αφορούν την χρήση 2021 και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση 2021, τις προτάσεις του Δ.Σ. καθώς και όσα εισηγήθηκαν ο  Πρόεδρος του Λ.Ε.Δ.Ε. και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. , μετά από ονομαστική ψηφοφορία που ακολούθησε, αποφάσισε τα ακόλουθα: α/ ομόφωνα, ενέκρινε τα πεπραγμένα της διοίκησης για το έτος 2021,τον Ισολογισμό και απολογισμό του έτους 2021, την τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2021 και τον προϋπολογισμό του έτους 2022 και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη β/ ομόφωνα, ενέκρινε την χορήγηση ΗΧΕ λόγω ασθενείας σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που νόσησαν από  covid-19 και είχαν αποχή από την εργασία τους  αριθμό ημερών μικρότερο από 10 ημέρες γ/ κατά πλειοψηφία, ενέκρινε την χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για επένδυση των κεφαλαίων του Λ.Ε.Δ.Ε. σε άλλες μορφές επένδυσης πλην των προθεσμιακών καταθέσεων και για συνολικό ποσό 2.000.000 ευρώ για το 2022 και 2.000.000 ευρώ για το έτος 2023. (μειοψήφισαν οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Ιωαννίνων, Κατερίνης, Λασιθίου, Λιβαδειάς, Μεσολογγίου, Φλώρινας, Χαλκίδας και Χαλκιδικής) δ/ κατά πλειοψηφία, απέρριψε την πρόταση του Δ.Σ. για δημιουργία Επενδυτικής Επιτροπής και Κανονισμού Επενδύσεων ε/ κατά πλειοψηφία, ενέκρινε την πρόταση του Δ.Σ. σχετικά με την αύξηση των ετησίων συνδρομών του Λ.Ε.Δ.Ε και όρισε αυτές στο ποσό των 477 ευρώ για το έτος 2023, στο ποσό των 496 ευρώ για το έτος 2024 και στο ποσό των 516 ευρώ για το έτος 2025. *Οι παροχές του Λ.Ε.Δ.Ε. δεν υφίστανται κάποια αλλαγή, αλλά θα χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του από 5-11-2020 ισχύοντος καταστατικού (μειοψήφισε ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Σερρών και ψήφισε <λευκό> η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ιωαννίνων) στ/ κατά πλειοψηφία, ενέκρινε την χορήγηση προνομίων σε νέα μέλη που εγγράφονται εντός 5ετίας από την ορκωμοσία τους τα οποία περιλαμβάνουν μηδενική εισφορά εγγραφής, απαλλαγή συνδρομών προς τον Λ.Ε.Δ.Ε. για ένα έτος και χορήγηση ενισχύσεων απρόσκοπτα σύμφωνα με τις διατάξεις του  ισχύοντος καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. *Η απόφαση αυτή αφορά νέα μέλη που θα εγγραφούν από 15-9-2022 και συνέχεια. (μειοψήφισε ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Σερρών και ψήφισε <λευκό> η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ιωαννίνων) Τέλος η Γ.Σ. επικαιροποίησε προηγούμενες αποφάσεις της ως εξής: (α)  εισφορά εγγραφής 20 ευρώ για όσα μέλη εγγράφονται μετά την 5ετία από την αρχική ορκωμοσία τους (β) μηδενική εισφορά εγγραφής για όσα μέλη εγγράφονται εντός 5ετίας από την αρχική ορκωμοσία τους (γ) μηδενική εισφορά για τις περιπτώσεις επανεγγραφής μελών που είχαν διαγραφεί από τον Λ.Ε.Δ.Ε. (δ) άτοκη καταβολή οφειλόμενων συνδρομών στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού (ε) διακανονισμοί οφειλών υπό προϋποθέσεις και με προνομιακό επιτόκιο 2,5% (στ) στις περιπτώσεις που ο Λ.Ε.Δ.Ε. έχει ασκήσει αγωγή λόγω οφειλόμενων συνδρομών, οι οφειλές καταβάλλονται άτοκα, με μόνη επιβάρυνση το ποσό των 50 ευρώ για δικαστικά έξοδα (ζ) χορήγηση ασφάλισης αστικής ευθύνης με επιβάρυνση Λ.Ε.Δ.Ε. (ομαδικό συμβόλαιο στην generali hellas) για το χρονικό διάστημα 6/3/2022-6/3/2026, σε όσα μέλη έχουν υποβάλλει την σχετική δήλωση συμμετοχής (η) διατήρηση της εισφοράς αλληλεγγύης μέσω της εισφοράς της ΚΥΑ 61247/15, η οποία ορίζεται στο διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής και επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού στον δικαιούχο, ως πιστωτικό υπόλοιπο. Η απόφαση ισχύει για την εκκαθάριση των ετών 2022,2023,2024 και 2025. (Οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των εκπροσώπων των Συλλόγων Ηρακλείου και Κατερίνης).  Σε συνέχεια των παραπάνω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας.

Για τον Λ.Ε.Δ.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Κατά την 23/01/2022 διεξήχθησαν οι διαδικασίες εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Λ.Ε.Δ.Ε. για το χρονικό διάστημα 01/02/2022 – 31/01/2026.

Δείτε εδώ τη σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ. 61/2021

Η Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. συνεδρίασε στην Αθήνα την 18-7-2021 και αφού έλαβε υπόψη
-τα οικονομικά στοιχεία του Λ.Ε.Δ.Ε. με ημερομηνία 31/12/2020
-τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως  2020 και τα λοιπά στοιχεία
-την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση του έτους 2020
-τις προτάσεις του Δ.Σ.
-τις εισηγήσεις των μελών του Δ.Σ. και των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων –εκπροσώπων των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. και
-τις διατάξεις του ισχύοντος

Καταστατικού και του Κανονισμού  του Λ.Ε.Δ.Ε. αποφάσισε τα ακόλουθα:

 1. Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τα πεπραγμένα της Διοίκησης, τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2020, τον Προϋπολογισμό έτους 2021, την τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2020 και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το έτος 2020, σύμφωνα με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 2. Ενέκρινε, ομόφωνα, την καταβολή της ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης του Λ.Ε.Δ.Ε. λόγω συνταξιοδότησης σε 5 μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που αποχώρησαν από το δικηγορικό επάγγελμα  και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης από τον οικείο φορέα τους, λόγω οφειλών τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Λ.Ε.Δ.Ε. (4/10/2020)

ΑΘΗΝΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2496

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την με αριθ. 60/4-10-2020 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τις προτάσεις και εισηγήσεις μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. και τις διατάξεις του από 21/09/2016 ισχύοντος Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά πλειοψηφία αποφάσισε:

-την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. και

-την τροποποίηση των ποσών που χορηγούνται για ενισχύσεις στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

(α) Σε ό,τι αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επικύρωσης, δημοσίευσης και εγγραφής του στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 369/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το νέο τροποποιημένο καταστατικό ισχύει από 5 Νοεμβρίου 2020.

(β) Σε ό,τι αφορά τα τροποποιημένα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων, σας ενημερώνουμε ότι από 04/10/2020 ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) για Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση Ασθενείας, θα χορηγείται το ποσό των 45,00 ευρώ, για κάθε ημέρα αποχής από την εργασία του μέλους.

(β) για Η.Χ.Ε. σε περίπτωση τοκετού, θα χορηγείται το ποσό των 900,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε 20 ημέρες αποχής από την εργασία του μέλους.

(γ) για Η.Χ.Ε. σε περίπτωση εξωσωματικής γονιμοποίησης, θα χορηγείται το ποσό των 900,00 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 20 ημέρες αποχής από την εργασία του μέλους (ανεξαρτήτως ηλικίας και μόνο για μία φορά).

(δ) για Εφάπαξ Χρηματική Ενίσχυση λόγω Συνταξιοδότησης, θανάτου και Μ.Ο.Α., θα χορηγείται το ποσό των 11.000,00 ευρώ (για 28 έτη συμμετοχής), προσαυξανόμενο με ποσοστό 1% για κάθε επί πλέον έτος συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε, πέραν των 28 ετών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ. 58/2020

Η Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. συνεδρίασε την 11-7-2020, στο Ξενοδοχείο NOVOTEL στην Αθήνα και έλαβε αποφάσεις ως εξής:

-έγκριση των πεπραγμένων της χρήσης 2019 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

-έγκριση του Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019, του προϋπολογισμού έτους 2020 και της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019

-χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την διαχείριση των κεφαλαίων του Λ.Ε.Δ.Ε., υπό όρους και προϋποθέσεις

-διατήρηση των προνομίων στους νέους δικηγόρους, που θα εγγραφούν στον Λ.Ε.Δ.Ε. εντός 5ετίας από την ορκωμοσία τους

-δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις με προνομιακό επιτόκιο και άτοκη εφάπαξ εξόφληση των οφειλόμενων συνδρομών

-διατήρηση της ασφάλισης των μελών για αστική ευθύνη στην generali, με δαπάνη του Λ.Ε.Δ.Ε., μέχρι 6-3-2021

-προσδιορισμός της ετήσιας συνδρομής προς τον Λ.Ε.Δ.Ε., για το έτος 2021 στο ποσό των 448 ευρώ

-διατήρηση της επιδότησης των ετησίων συνδρομών, από την εισφορά της ΚΥΑ 61247/2015, προσδιορισμός της εισφοράς αλληλεγγύης στο ισόποσο της βεβαιωθείσης ετήσιας συνδρομής, για τα έτη 2020 και 2021 και επιστροφή στους δικαιούχους των επί πλέον καταβληθέντων ποσών, ως πιστωτικά υπόλοιπα

-δικαστική αναζήτηση των προς τον Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλόμενων συνδρομών, από μέλη που έχουν διαγραφεί από τον Λ.Ε.Δ.Ε.

-συμψηφισμός καταβολών από τα ενεργά μέλη, με τις παλαιότερα χρονικά οφειλές τους, είτε αυτές αφορούν γραμμάτια προκαταβολής, είτε αφορούν εγκριθείσες ενισχύσεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ. 57/2019

Η Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την αριθ. 57/2019 τακτική συνεδρίασή της, αποφάσισε για τα ακόλουθα:
-την έγκριση των πεπραγμένων της Διοίκησης του Λ.Ε.Δ.Ε. για το έτος 2018 και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, επειδή έπραξαν τα δέοντα και νόμιμα, σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.
-την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2018 την τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2018 και τον προϋπολογισμό του έτους 2019.

ΑΘΗΝΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την από 2/3/2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε μία νέα παροχή προς τα μέλη του, την «ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης». Η νέα αυτή παροχή θα χορηγηθεί πιλοτικά για ένα έτος, το οποίο δύναται να παραταθεί, με δαπάνη του Λ.Ε.Δ.Ε., σε όλα τα ενεργά μέλη του που θα είναι εγγεγραμμένα στον Λ.Ε.Δ.Ε. την 2 Μαρτίου 2019 αλλά και σε κάθε νέο μέλος που θα εγγραφεί σ’ αυτόν.
Ο Λ.Ε.Δ.Ε., ως γνήσιος φορέας αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του, κάνει βήματα μπροστά, εξελίσσεται και προσαρμόζεται στη νέα εποχή.
Μετά την από 1 Ιουνίου 2018 καθιέρωση του «επιδόματος εξωσωματικής γονιμοποίησης», προχωρά στην «ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης» για τα μέλη του.
Η ανασφάλεια που δημιουργεί η πολυνομία, οι πολυπληθείς αλλαγές στη νομοθεσία, η οικονομική συγκυρία, αλλά και οι επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ως προς την επαγγελματική ασφάλιση, καθιστούν την ως άνω παροχή ιδιαίτερα χρήσιμη στις δύσκολες εποχές που διανύει το δικηγορικό λειτούργημα.
Επιπρόσθετα η Γενική Συνέλευση, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με την καταβολή των οφειλών τους, αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς τον Λ.Ε.Δ.Ε., με διακανονισμό, με ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο, αλλά και την άτοκη εφάπαξ καταβολή τους.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διατήρηση προηγούμενης απόφασής της, σχετικά με την επιδότηση των ετησίων συνδρομών από την εισφορά του πόρου της ΚΥΑ 61247/2015, με την αλλαγή στον τρόπο εφαρμογής της εισφοράς και της επιδότησης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 422 του Αστικού Κώδικα, με την αναγωγή των καταβληθέντων ανά μέλος ποσών, σε εξόφληση των παλαιότερων χρονικά οφειλών του.
Πληροφορίες για τον τρόπο υλοποίησης των παραπάνω αποφάσεων, θα γνωστοποιηθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα, στα μέλη ατομικά, αλλά και προς διευκόλυνση των μελών, στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Για τον Λ.Ε.Δ.Ε.
Το Δ.Σ.

Σας γνωρίζουμε ότι την 3/6/2018 συνήλθε σε τακτική κατ’ έτος συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., η οποία μεταξύ άλλων, έλαβε αποφάσεις και για τα ακόλουθα:

Νέα μέλη- Εισφορά εγγραφής

(α) Τα νέα μέλη που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο Λ.Ε.Δ.Ε., μετά την 1/6/2018 και  εντός 5ετίας από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους, θα τύχουν προνομίων ως εξής:

 • Μηδενική καταβολή συνδρομών για 3 έτη
 • Μηδενική  εισφορά εγγραφής
 • Πλήρης χορήγηση των ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού

(Θα καταβάλλουν κανονικά την εισφορά της ΚΥΑ 61247/15 μέσω των γραμματίων  προκαταβολής εισφορών)

(β) Τα μέλη που θα εγγραφούν για πρώτη φορά, μετά την συμπλήρωση 5ετίας  από την ορκωμοσία τους, θα καταβάλλουν εισφορά εγγραφής 20,00 ευρώ εφάπαξ.

(γ) Τα μέλη που έχουν διαγραφεί από τον Λ.Ε.Δ.Ε. και επιθυμούν την επανεγγραφή τους, θα καταβάλλουν μηδενική εισφορά εγγραφής

Τακτική ετήσια συνδρομή

Για το έτος 2018, ορίσθηκε στο ποσό των 418,00 ευρώ

Για το έτος 2019, ορίσθηκε στο ποσό των 428,00 ευρώ

Για το έτος 2020, ορίσθηκε στο ποσό των 438,00 ευρώ

Η τακτική ετήσια συνδρομή ήταν σταθερή από 5/4/2014 στο ποσό των 408,00 ευρώ και  η  αύξηση ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% περίπου ανά έτος

Εισφορά της ΚΥΑ 61247/2015

Για τα έτη 2018, 2019, 2020 θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η επιδότηση των ετησίων συνδρομών από τα ποσά της αλληλεγγύης που θα καταβάλλουν τα μέλη μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών.

Το ποσό της καταβληθείσης αλληλεγγύης, κατά έτος, θα είναι ισόποσο της τακτικής συνδρομής στο Λ.Ε.Δ.Ε.

Το επί πλέον καταβληθέν ποσό (πλέον του διπλασίου της ετήσιας συνδρομής), θα επιστρέφεται στο μέλος, ως πιστωτικό υπόλοιπο, ή θα συμψηφίζεται με οφειλές του προηγουμένων ετών.

Οφειλές μελών από τακτικές συνδρομές

(α) Οι οφειλόμενες συνδρομές στο Λ.Ε.Δ.Ε., που αφορούν διάστημα πριν από την 1/9/2015 (ημερομηνία θέσπισης του νέου πόρου), θα μπορούν να καταβληθούν στο Λ.Ε.Δ.Ε. ως εξής:

 •  άτοκα, στην περίπτωση που καταβληθούν εφάπαξ
 •  με προνομιακό μειωμένο επιτόκιο (στο ½ του δικαιοπρακτικού), στην περίπτωση που καταβληθούν  με διακανονισμό σε δόσεις.

(β) Οι οφειλόμενες συνδρομές που αφορούν διάστημα 1/9/2015-31/12/2017, θα μπορούν να καταβληθούν στο Λ.Ε.Δ.Ε. ως εξής:

 •  άτοκα, στην περίπτωση που καταβληθούν μέχρι την 31/12/2019
 •  έντοκα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, στην περίπτωση που καταβληθούν μετά την 31/12/2019

(γ) Οι οφειλόμενες συνδρομές των μελών, εφόσον εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για την καταβολή τους, θα αναζητούνται δικαστικά στην περίπτωση που θα κινδυνεύουν με παραγραφή.

Ενισχύσεις

Από 1/6/2018 καθιερώνεται νέα παροχή στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. «επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης», το οποίο, θα χορηγείται στις γυναίκες-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ηλικίας 35-50 ετών που δεν έχουν λάβει επίδομα τοκετού και για μία μόνο φορά, με την υποβολή των απαραίτητων ιατρικών βεβαιώσεων που ορίζει ο Κανονισμός του Λ.Ε.Δ.Ε.

Το ποσό του «επιδόματος» αυτού θα ανέλθει στο ποσό των 1.000,00 ευρώ, (ισόποσο του επιδόματος τοκετού).

Πέραν τούτου, από 1/6/2018, οι υπόλοιπες ενισχύσεις που χορηγεί ο Λ.Ε.Δ.Ε. αναπροσαρμόζονται ως εξής:

 •  ΗΧΕ λόγω ασθενείας  50,00 ευρώ ημερησίως (αύξηση 25%).

Δεν χορηγείται αποζημίωση για τις ημέρες του Σαββατοκύριακου και Αργιών.

 •  Επίδομα τοκετού 1.000,00 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 20 ημέρες ΗΧΕ

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση συν/σης, ΜΟΑ και θανάτου, συνολικού ποσού 10.000 ευρώ για 23 έτη συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε. και προσαύξηση ποσού 100 ευρώ για κάθε επί πλέον έτος συμμετοχής πέραν των 23 ετών.

Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την με αριθ. 54/28-1-2018 συνεδρίασή της, μετά την διενέργεια εκλογικής διαδικασίας, ανέδειξε την νέα διοίκηση του Λ.Ε.Δ.Ε. για το διάστημα 29/01/2018-31/12/2020.

Στη συνέχεια, κατά την 29/01/2018, τα νεοεκλεγέντα μέλη στην 1η συνεδρίασή τους, συγκροτήθηκαν σε Σώμα, με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος:
Αρτόγλου Ευρώπη
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς
Αντιπρόεδρος:
Ροζάκης Άρης
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου
Γεν.Γραμματέας:
Πούλιος Αναστάσιος
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
Ταμίας:
Νάκα Μαρία
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων
Μέλη:

Καρίπογλου Παναγιώτης

Μακρυγιάννης Αθανάσιος

Αγγελάκος Ιωάννης

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης

Επίσης ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι:

Στεφανίδης Δημήτριος
Δικηγόρος Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας
Ζούπας Αθανάσιος
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών
Δαλαμάγκας Βασίλειος
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λιβαδειάς
Μπαλιάκας Γεώργιος
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή για την ίδια περίοδο (29/1/2018-31/12/2020),

εξελέγησαν οι:

Μανάρα-Μαυράκη Σωτηρία
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών
Κομνηνός Παναγιώτης
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης
Μεμετζή Αννα
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδος

και ως αναπληρωματικό μέλος:

Θεοδόσης ΑθανάσιοςΠρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδος

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. (10/6/2017)

Η Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την 10/06/2017, αποφάσισε για τα ακόλουθα:

1) την έγκριση των πεπραγμένων του έτους 2016, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2016, του Προϋπολογισμού έτους 2017 και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής

2) την μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ανάδειξης των οργάνων της επόμενης Διοίκησης του Λ.Ε.Δ.Ε. και μόνο για το έτος 2017, για την τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου 2018.

3) την παράταση μέχρι την 31-12-2017, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης για διακανονισμό των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλών σε δόσεις.

4) την άτοκη καταβολή των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλών, που αφορούν συνδρομές μέχρι 31/12/2016 και με την προϋπόθεση να εξοφληθούν μέχρι 31/12/2017.

5) την διατήρηση για το έτος 2017, των συνδρομών και ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε., στο ύψος που ίσχυαν κατά την 31/12/2016.

6) την διατήρηση και για το έτος 2017, των ειδικών προνομίων για τα νεοεγγραφόμενα  μέλη που ορκίσθηκαν μετά την 01/01/2011.

7) τον καθορισμό ανωτάτου ορίου, στο ποσό που καταβάλλουν στο Λ.Ε.Δ.Ε. οι δικηγόροι-μέλη του, μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών και μόνο για το έτος 2017.

Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. (3/6/2016)

Αθήνα 13 Ιουνίου 2016
Αριθ. Πρωτ. 1690

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση απόφασης της Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την με αριθ. 52/2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε την έγκριση των τροποποιήσεων του Καταστατικού, όπως είχαν προταθεί από το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. (29/5/2016)

Αθήνα 13 Ιουνίου 2016
Αριθ. Πρωτ. 1690

Ανακοίνωση αποφάσεων της Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την με αριθ. 51/2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε τα ακόλουθα:
α/ Ενέκρινε τα πεπραγμένα της Διοίκησης για το έτος 2015, τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης 2015, τον Προϋπολογισμό του έτους 2016 και τις τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού έτους 2015.
β/ Παρέτεινε την ημερομηνία λήξης της υποβολής αίτησης για τον διακανονισμό των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλών σε δόσεις μέχρι την 30/09/2016.
γ/ Διευκρίνισε ότι τα προνόμια για την εγγραφή των νέων μελών στο Λ.Ε.Δ.Ε., θα αφορούν μόνο τα μέλη-δικηγόρους που έχουν ορκισθεί για πρώτη φορά μετά την 01/01/2011 και ζητούν την εγγραφή τους για πρώτη φορά στο Λ.Ε.Δ.Ε. και
δ/ την άτοκη απόδοση στο Λ.Ε.Δ.Ε. των ποσών που παρακρατούνται μηνιαίως από τα γραμμάτια προκαταβολής  σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 61247/2015 και μόνο για την απόδοση των εισφορών του έτους 2016.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. (19/12/2015)

Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2015

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεων της Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την με αριθ. 50/19-12-2015 έκτακτη συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις του Δ.Σ., αποφάσισε τα ακόλουθα:

 Α. Παρέχει την δυνατότητα στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που οφείλουν συνδρομές, να  καταβάλλουν αυτές με διακανονισμό σε δόσεις.

(Οι  όροι και προϋποθέσεις για την ένταξη σε διακανονισμό, αναγράφονται σε κείμενο που έχει αναρτηθεί στο site του Λ.Ε.Δ.Ε. www.lede.gr)

 B. Παρέχει την δυνατότητα εγγραφής σε νέα μέλη δικηγόρους, που ορκίσθηκαν από 1/1/2011 και συνέχεια, με ειδικά προνόμια (με παροχή των ενισχύσεων, χωρίς συνδρομή εγγραφής, χωρίς καταβολή της τακτικής συνδρομής για τρία χρόνια).

(Οι  όροι  και προϋποθέσεις για την εγγραφή, αναγράφονται σε κείμενο που έχει αναρτηθεί στο site του Λ.Ε.Δ.Ε.  www.lede.gr)

 Γ.  Σε ότι αφορά την νέα εισφορά-πόρο της Κ.Υ.Α. 61247/2015 που ισχύει από 1/9/2015:

 • Η εισφορά θα καταβάλλεται από τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών που εκδίδει το μέλος σε κάθε δικηγορικό σύλλογο-μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε..
 • Η εισφορά θα αποδίδεται από τον δικηγορικό σύλλογο στον Λ.Ε.Δ.Ε., άτοκα, μέχρι την τελευταία ημέρα του επομένου μηνός τον οποίο αφορά.
 • Το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας εισφοράς, θα επιδοτεί-μειώνει την  τακτική συνδρομή των μελών του κάθε συλλόγου προς το Λ.Ε.Δ.Ε.
 • Η επιδότηση-μείωση της τακτικής συνδρομής του μέλους, θα αφορά συνδρομές από 1/9/2015 και εντεύθεν και θα γίνεται κατ’ αναλογία του χρόνου συμμετοχής του μέλους στον Λ.Ε.Δ.Ε.
 • Τα μέλη που θα καταβάλλουν ετησίως, με την διαδικασία των γραμματίων προκαταβολής εισφορών, ποσό μεγαλύτερο των 408,00 ευρώ, θεωρείται ότι έχουν εξοφλήσει και την τακτική συνδρομή, ισόποση σήμερα, προς το Λ.Ε.Δ.Ε.
 • Σε περίπτωση που το εισπραχθέν ποσό της εισφοράς, υπερκαλύπτει το συνολικό οφειλόμενο προς το Λ.Ε.Δ.Ε. ποσό των τακτικών συνδρομών των μελών του δικηγορικού συλλόγου, αυτό θα μεταφέρεται στα έσοδα του Λ.Ε.Δ.Ε., με υπολογαριασμό του ως άνω συλλόγου και θα πιστωθεί στα μέλη του σε επόμενες χρήσεις.
 • Η διαδικασία του τρόπου και του ποσού της επιδότησης-μείωσης της  τακτικής συνδρομής ανά μέλος, μετά από εξουσιοδότηση της Γ.Σ., ανατέθηκε στο χώρο της αποφασιστικής αρμοδιότητας του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. και προς τούτο θα εκδοθεί αναλυτική ενημέρωση πριν από το τέλος Ιανουαρίου 2016.
 • Η τακτική συνδρομή προς το Λ.Ε.Δ.Ε. από 1/1/2016 και εντεύθεν θα καταβάλλεται από τα μέλη του ετησίως και όχι ανά τετράμηνο, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, μετά το τέλος του έτους στο οποίο αυτή αφορά, με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, (π.χ για την τακτική συνδρομή του έτους 2016 μέχρι την 31-01-2017), ώστε να είναι εφικτός και ο υπολογισμός του ποσού που θα εισπραχθεί μέσω της εισφοράς των γραμματίων προκαταβολής προκειμένου να προκύψει το ποσό της επιδότησης-μείωσης της συνδρομής του μέλους.
 • Ειδικότερα για τις συνδρομές τετραμήνου 1/9/2015-31/12/2015, ως καταληκτικός χρόνος καταβολής ορίζεται η 31/1/2016.

(αναλυτικότερες οδηγίες εφαρμογής θα δοθούν με νέα  εγκύκλιο του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., πριν από το τέλος Ιανουαρίου 2016)

 Δ. Το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του κάθε μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε., να εκδίδεται στον οικείο δικηγορικό σύλλογο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 61 παρ.1 του Ν 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), υποχρέωση την οποία έχει άλλωστε ο κάθε δικηγόρος.

 Ε.  Τέλος ετέθη υπόψη της Γ.Σ. η απόφαση του Δ.Σ. για διαγραφή μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. και δικαστική διεκδίκηση των οφειλών-συνδρομών που κινδυνεύουν να υποκύψουν σε παραγραφή μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας που τάχθηκε με ενημερωτικές επιστολές.

                                                            

                                           ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ                                  ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. (9/5/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Λ.Ε.Δ.Ε ΤΗΣ 9ης Μαΐου 2015

 Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην Αθήνα στα γραφεία του (Αχαρνών 29) στις 09/05/2015 και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

-Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2014
-Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του έτους 2015
-Εγκρίθηκε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή των οφειλόμενων συνδρομών προς το Λ.Ε.Δ gabapentin 400 mg.Ε., με διευκολύνσεις
(για να δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις των διευκολύνσεων, καθώς και υπόδειγμα αίτησης, πατήστε εδώ)
-Συνέχιση και ένταση της προσπάθειας απευθείας ενημέρωσης των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., με κάθε μέσο ηλεκτρονικό και έντυπο και διεξαγωγή ενημερωτικών εκδηλώσεων στους τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους. Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί στην ενημέρωση των νέων δικηγόρων που εγγράφονται στους Δικηγορικούς Συλλόγους, ώστε να γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα του Λ.Ε.Δ.Ε. και να εγγραφούν σ’ αυτόν.
-Από 09/05/2015, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., σχετικά με την εκπρόθεσμη καταβολή των τετραμηνιαίων δόσεων συνδρομών, που λήγουν 30/4, 31/8 και 31/12 κάθε έτους.

(Σχετικό το άρθρο 4 του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.).
-Εκδικάστηκαν 8 ενστάσεις των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά αποφάσεων του Δ.Σ.

Στην προσπάθεια ενημέρωσης, καλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. και η Ένωση Αμ. Υποθηκοφυλάκων, να βοηθήσουν ενεργά και να αποστείλουν στις υπηρεσίες του Λ.Ε.Δ.Ε., καταστάσεις με τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις καθώς και τις διευθύνσεις των γραφείων των μελών τους, τις οποίες θα εμπλουτίζουν περιοδικά με την εγγραφή των νέων δικηγόρων ή υποθηκοφυλάκων, ώστε να καταστεί ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη η απευθείας ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών. Παράλληλα και για λόγους ασφαλούς ενημέρωσης του αρχείου του Λ.Ε.Δ.Ε. καλούνται να αποστείλουν καταστάσεις και για τους διαγραφέντες από το Σύλλογο για κάθε αιτία.

                                                  ΑΘΗΝΑ 12 ΜΑΪΟΥ 2015

                                                  Από το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

Αποτελέσματα εκλογών νέας Διοίκησης στον Λ.Ε.Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Κατά τις αρχαιρεσίες της 1ης Νοεμβρίου 2014 για εκλογή Διοίκησης στον Λ.Ε.Δ.Ε., εξελέγησαν οι εξής (αναφέρεται ο αριθμός ψήφων επί συνόλου 55 έγκυρων):

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε.
1.Αρτόγλου Ευρώπη

44

(Πρόεδρος ΔΣ Κιλκίς)
2.Μακρυγιάννης Αθανάσιος

42

(Πρόεδρος ΔΣ Λαμίας)
3.Κατσαρός Δημήτριος

41

(Πρόεδρος ΔΣ Λάρισας)
4.Στεφανίδης Δημήτριος

34

(Πρόεδρος ΔΣ Φλώρινας)
5.Παπάκος Νικόλαος

33

(Πρόεδρος ΔΣ Πατρών)
6.Ροζάκης Άρης

30

(Πρόεδρος ΔΣ Ηρακλείου)
7.Ζέρβας Κωνσταντίνος

28

(Πρόεδρος ΔΣ Θηβών)
Αναπληρωματικοί
1.Ορφανός Δημήτριος

27

(Πρόεδρος ΔΣ Ναυπλίου)
2.Γκάνης Λάμπρος

25

(Πρόεδρος ΔΣ Χαλκίδος)
3.Αγγελίδης Πασχάλης

22

(ΔΣ Σερρών)
 
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του Λ.Ε.Δ.Ε.
1.Κυμπαρίδης Γεώργιος

39

(Πρόεδρος ΔΣ Ροδόπης)
2.Υφαντής Λεωνίδας

29

(Πρόεδρος ΔΣ Αγρινίου)
3.Σιντόρης Κωνσταντίνος

27

(Πρόεδρος ΔΣ Θεσπρωτίας)
Αναπληρωματικοί
1.Κυπρούλης Γεώργιος

19

(Πρόεδρος ΔΣ Αμαλιάδας)
2.Δαλαμάγκας Βασίλειος

16

(Πρόεδρος ΔΣ  Λιβαδειάς)

Η θητεία των μελών του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου  και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αρχίζει στις 1/1/2015 και λήγει την 31/12/2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 47/5-7-2014 (έκτακτη)

Η Γ.Σ. αφού έλαβε υπόψη,

(1) την από 9-1-2014 αναλογιστική μελέτη για την βιωσιμότητα του Λ.Ε.Δ.Ε. και τις προτάσεις του αναλογιστή

(2) τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., την πρόεδρο του Δ.Σ. Ιωαννίνων και τον πρόεδρο του Δ.Σ. Αιγίου

(3) τον μειωμένο ρυθμό εγγραφής νέων μελών

(4) την ανάγκη διατήρησης αυτού του Σωματείου, που επί 23 έτη είναι το βήμα και η φωνή των Δικηγόρων της Επαρχίας και

(5) την δυσκολία των μελών να καταβάλλουν τις οφειλόμενες συνδρομές στο Λ.Ε.Δ.Ε.

Αποφάσισε συνοπτικά τα ακόλουθα:

(α) μείωση της μηνιαίας συνδρομής των μελών

(β) μείωση της συνδρομής εγγραφής και επανεγγραφής μελών

(γ) μείωση της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης λόγω συν/σης, Μ.Ο.Α. και θανάτου

(δ) κατάργηση της Μηνιαίας Χρηματικής ενίσχυσης

(ε) έδωσε την δυνατότητα στους οφειλέτες συνδρομών περιόδου 1991-2013,να καταβάλλουν αυτές άτοκα και με δόσεις

Οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν για όσα μέλη εγγραφούν, επανεγγραφούν, παραιτηθούν από το δικηγορικό λειτούργημα ή ασθενήσουν κατά το διάστημα 5/4/2014-31/12/2016, οπότε και θα επανεξετασθούν ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του Λ.Ε.Δ.Ε. και την συνολική κατάσταση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Πεποίθηση και προσπάθεια της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε., είναι ότι δεν θα χρειαστεί να ληφθούν άλλα μέτρα και ότι ο Λ.Ε.Δ.Ε. θα συνεχίσει να προσφέρει στα μέλη του ,όπως και στο παρελθόν, ότι καλύτερο μπορεί.

Η σημαντικότερη παροχή του Λ.Ε.Δ.Ε. στα νέα μέλη είναι η κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου της ασθένειας, του θανάτου και της ΜΟΑ, που καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν παρέχει με τόσο χαμηλά ασφάλιστρα και που ο χρόνος απόδοσης της ενίσχυσης από το Λ.Ε.Δ.Ε. ,συνήθως, δεν ξεπερνά το διάστημα ενός μηνός, από την ημερομηνία της αίτησης του μέλους.

Κατά την 30-6-2014 ,τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. ανέρχονται σε 9.110, το σύνολο των αποθεματικών κεφαλαίων ανέρχεται σε 15.577.717,97 ευρώ και  το σύνολο των οφειλόμενων συνδρομών από ενεργά και διαγραφέντα μέλη, ανέρχεται σε 2.446.134,73 ευρώ και

Κάθε ιδρυτικό μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1991-2013, έχει καταβάλλει συνολικά για συνδρομές στο Λ.Ε.Δ.Ε. το συνολικό ποσό των 7078,74 ευρώ, από το οποίο ποσοστό 51,51% έχει καλύψει τον ασφαλιστικό κίνδυνο της Η.Χ.Ε. για ασθένεια, τοκετό και στράτευση, της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης λόγω θανάτου και ΜΟΑ και τα λειτουργικά έξοδα του Λ.Ε.Δ.Ε., ενώ ποσοστό 48,49 % έχει καλύψει  την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης.

(Στο ποσό των 7.078,74 ευρώ συμπεριλαμβάνεται και το ποσό που αναλογεί μεσοσταθμικά σε κάθε μέλος από την μέχρι 31-12-2009 ισχύουσα προσαύξηση της αξίας του ενσήμου του Τ.Υ.Δ.Ε.)

 

Αθήνα 14 Ιουλίου 2014

Ο Πρόεδρος του Λ.Ε.Δ.Ε.                               Ο Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ                           ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ