Τα όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι:
– η Γενική Συνέλευση των μελών του
– το Διοικητικό Συμβούλιο και
– η Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Λ.Ε.Δ.Ε. και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον Νόμο ή το Καταστατικό του Λ.Ε.Δ.Ε., σε άλλα όργανα, ασκεί δε έλεγχο και εποπτεία στα άλλα όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον Λ.Ε.Δ.Ε. σε όλες του τις σχέσεις, δικαστικές και εξώδικες, επιμελείται των υποθέσεών του και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς, την διοίκηση και την διαχείριση της περιουσίας του. Το Δ.Σ. είναι επταμελές, με τετραετή θητεία και τα μέλη του εκλέγονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά, από την Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, κάθε τέσσερα χρόνια. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., με θητεία για το χρονικό διάστημα 29/01/2018 – 31/01/2022, αποτελείται από τους κ.κ.

ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ του Λεωνίδα, Πρόεδρο                    Πρόεδρος Δ.Σ. Κιλκίς
ΑΡΗ ΡΟΖΑΚΗ  του Νικηφόρου, Αντιπρόεδρο                     Πρόεδρος Δ.Σ. Ηρακλείου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΟΥΛΙΟ του Μιχαήλ, Γεν. Γραμματέα            Πρόεδρος Δ.Σ. Δράμας
ΜΑΡΙΑ ΝΑΚΑ του Κυριάκου, Συμβ. Ταμία                           Πρόεδρος Δ.Σ. Ιωαννίνων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ του Γεωργίου, Μέλος             Πρόεδρος Δ.Σ. Σερρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ του Δημητρίου, Μέλος          Πρόεδρος Δ.Σ. Λαμίας
ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟ του Γεωργίου, Μέλος                        Πρόεδρος Δ.Σ. Τρίπολης

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, με θητεία τετραετή και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε. με δύο αναπληρωματικά  μέλη. Έργο της είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Λ.Ε.Δ.Ε. Η Εξελεγκτική Επιτροπή για το χρονικό διάστημα 29/01/2018 – 31/01/2022 αποτελείται από τους κ.κ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΜΝΗΝΟ του Ηλία, Πρόεδρο του Δ.Σ. Σπάρτης
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ-ΜΑΥΡΑΚΗ του Νικολάου, Πρόεδρο του Δ.Σ. Θηβών
ΑΝΝΑ ΜΕΜΕΤΖΗ του Βασιλείου, Πρόεδρο του Δ.Σ. Ορεστιάδος