Ο Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.) αποτελεί Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδρύθηκε το 1991.
Η βιοτική ανασφάλεια που εμπεριέχει η δικηγορία και το γεγονός ότι ο δικηγόρος προσφέρει τις υπηρεσίες του με ανάλωση των πνευματικών του δυνάμεων και της σωματικής του αντοχής που οδηγούν στο καθημερινό άγχος και την ασθένεια, αποτέλεσαν το ερέθισμα για την εξεύρεση βιώσιμης, αυτοδύναμης, εξυπηρετικής και οικονομικής λύσης, ενόψει του ότι η υπάρχουσα νομοθεσία δεν κάλυπτε τους κινδύνους αυτούς από την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου.
Αρχικός σκοπός του φορέα αυτού ήταν η παροχή εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, όταν τα εν ενεργεία μέλη του θα παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία και θα συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους.
Στην πορεία του χρόνου οι παροχές προς τα μέλη επεκτάθηκαν και σε άλλες μορφές ενίσχυσης όπως Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθενείας, τοκετού, εξωσωματικής γονιμοποίησης και στράτευσης, προκειμένου να καλύπτεται η προκαλούμενη στα μέλη για τους λόγους αυτούς απώλεια εισοδήματος και Εφάπαξ Χρηματική Ενίσχυση στην περίπτωση Θανάτου και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.Αργότερα προστέθηκε και η παροχή της Μηνιαίας Χρηματικής Ενίσχυσης στα μέλη που συνταξιοδοτήθηκαν και έλαβαν χρηματική ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης (γήρατος ή Μ.Ο.Α.), η οποία και καταργήθηκε από 1-4-2014.
Από την ίδρυσή του το 1991 ο Λ.Ε.Δ.Ε. δομήθηκε με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης, αφού πέραν της καταβολής ενός μικρού ποσού που αντιστοιχούσε στην ετήσια τακτική συνδρομή, οι έχοντες μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατέβαλαν περισσότερο, μέσω της είσπραξης ενός ποσοστού 25% ή 35% επί της ονομαστικής αξίας των ενσήμων του ΤΥΔΕ.
Αργότερα και από το έτος 2009 που εξαγγέλθηκε ως επικείμενη η αποϋλοποίηση όλων των ενσήμων, οι ετήσιες συνδρομές των μελών καταβάλλονται σε χρήμα. Οι καταβολές των συνδρομών στον Λ.Ε.Δ.Ε. καταβάλλονταν μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων, οι οποίοι μέσω των διανεμητικών λογαριασμών, κυρίως των συμβολαίων, κατέβαλαν τις ανάλογες συνδρομές των μελών τους προς τον Λ.Ε.Δ.Ε.
Στη συνέχεια και μετά την κατάργηση των υποχρεωτικών παραστάσεων στα συμβόλαια και την εξ αντικειμένου έλλειψη κεφαλαίων στους αντίστοιχους διανεμητικούς λογαριασμούς, τα μέλη είναι κατ΄ ιδίαν υποχρεωμένα να καταβάλλουν τις προς το ΛΕΔΕ συνδρομές τους.
Από 1-9-2015 με την Κ.Υ.Α. 61247/2015 θεσπίστηκε η καταβολή υπέρ Λ.Ε.Δ.Ε. ποσοστού 5% επί των ποσών αναφοράς, η οποία και εισπράττεται μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών και η οποία -με αποφάσεις της Γ.Σ.- επιδοτεί τις ετήσιες συνδρομές των μελών.