Ο Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.) αποτελεί Σωματείο του Αστικού Κώδικα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδρύθηκε το 1991, με έδρα την Αθήνα. Σ’ αυτό εντάχθηκαν από συστάσεώς του, κατόπιν αποφάσεων των Γενικών τους Συνελεύσεων, όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι της επαρχίας (που υπάγονταν στον τότε Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών-ΤΥΔΕ) και μέλη του μπορούν να είναι δικηγόροι, όλων των επαρχιακών δικηγορικών συλλόγων της χώρας, καθώς επίσης άμισθοι υποθηκοφύλακες, μέλη της αντίστοιχης ένωσης και εργαζόμενοι ως υπάλληλοι στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας και υπάλληλοι του ΛΕΔΕ.

Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., η δε Γενική Συνέλευσή αποτελείται από τους προέδρους των οικείων δικηγορικών συλλόγων που συμμετέχουν σε αυτό, τον πρόεδρο της ένωσης αμίσθων υποθηκοφυλάκων και τον πρόεδρο του συλλόγου υπαλλήλων των δικηγορικών συλλόγων.

Η βιοτική ανασφάλεια που εμπεριέχει η δικηγορία και το γεγονός ότι ο δικηγόρος προσφέρει τις υπηρεσίες του με ανάλωση των πνευματικών του δυνάμεων και της σωματικής του αντοχής που οδηγούν στο καθημερινό άγχος και την ασθένεια, αποτέλεσαν το ερέθισμα για την εξεύρεση βιώσιμης, αυτοδύναμης, εξυπηρετικής και οικονομικής λύσης, ενόψει του ότι η υπάρχουσα νομοθεσία δεν κάλυπτε τους κινδύνους αυτούς από την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου.

Σκοπός του φορέα αυτού ήταν αρχικά η παροχή,

(α) εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, όταν τα εν ενεργεία μέλη του θα παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης ή Μ.Ο.Α. ή σε περίπτωση απώλειας της ζωής τους και

(β) Ημερήσιας Χρηματικής Ενίσχυσης λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθενείας, τοκετού και στράτευσης, προκειμένου να καλύπτεται η προκαλούμενη στα μέλη για τους λόγους αυτούς απώλεια εισοδήματος.

Αργότερα προστέθηκε και η παροχή της Μηνιαίας Χρηματικής Ενίσχυσης (M.X.E.) στα μέλη που συνταξιοδοτήθηκαν και έλαβαν χρηματική ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης (γήρατος ή Μ.Ο.Α.), η οποία και καταργήθηκε από 1-4-2014.

Στην πορεία του χρόνου οι παροχές προς τα μέλη επεκτάθηκαν και σε άλλες μορφές ενίσχυσης όπως Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση λόγω εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη αστικής ευθύνης μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας Generali Hellas.

Από την ίδρυσή του ο Λ.Ε.Δ.Ε. δομήθηκε με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης. Οι καταβολές των συνδρομών στον Λ.Ε.Δ.Ε., αν και ατομικές, καταβάλλονταν παλαιότερα κατά κύριο λόγο από τους Δικηγορικούς Συλλόγους (μέσω των διανεμητικών λογαριασμών, κυρίως των συμβολαίων). Στη συνέχεια και μετά την κατάργηση των υποχρεωτικών παραστάσεων στα συμβόλαια και την εξ αντικειμένου έλλειψη κεφαλαίων στους αντίστοιχους διανεμητικούς λογαριασμούς, τα μέλη καταβάλλουν ατομικά πλέον τις προς τον Λ.Ε.Δ.Ε. συνδρομές τους.

Από 1-9-2015, με την Κ.Υ.Α. 61247/2015 των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 181 Β´/21-08-2015), μετά το με αριθ. πρωτ. 89/20-3-2015 έγγραφο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, η οποία εξεδόθη κατά ρητή πρόβλεψη-εξουσιοδότηση της παρ.2 του άρθρου 61 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 ΦΕΚ. Α΄208/27.9.2013), θεσπίστηκε η καταβολή υπέρ Λ.Ε.Δ.Ε. ποσοστού 5% επί των ποσών αναφοράς και έκτοτε εισπράττεται μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών των δικηγόρων και η οποία -με αποφάσεις της Γ.Σ. κάθε Δικηγορικού Συλλόγου- επιδοτεί τις ετήσιες συνδρομές των μελών του κάθε Συλλόγου.