Για την καταβολή αυτής της ενίσχυσης απαιτούνται:

-έγγραφη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (για υπόδειγμα αίτησης πατήστε εδώ)

-ιατρικά πιστοποιητικά στα οποία θα βεβαιώνεται η πάθηση και η διάρκειά της και η ανάγκη αποχής από την εργασία

-έγγραφη βεβαίωση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου που ανήκει το μέλος και αντίγραφο μηχανογραφικού εντύπου, αναφορικά με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τον χρόνο της ανικανότητας προς εργασία.

**Ειδικότερα, στην περίπτωση αναζήτησης ΗΧΕ λόγω απειλούμενης κύησης, θα πρέπει εντός 20 ημερών από την εμφάνιση του προβλήματος, να υποβληθεί στον Λ.Ε.Δ.Ε. πιστοποιητικό από δημόσιο θεραπευτήριο στο οποίο θα βεβαιώνεται η επιπλοκή της εγκυμοσύνης και η ανάγκη αποχής από την εργασία.

***Για τους άμισθους υποθηκοφύλακες απαιτείται αντίγραφο της απόφασης του προέδρου πρωτοδικών που επιβάλλει την αναπλήρωσή τους στα καθήκοντα του αμ. υποθηκοφύλακα και υπεύθυνη δήλωσή τους (ν.1599/1986) στην οποία θα δηλώνουν ότι ολόκληρο το χρονικό αυτό διάστημα της αναπλήρωσής τους ήταν ασθενείς και ανίκανοι προς εργασία