Ο Λ.Ε.Δ.Ε. είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό την ενίσχυση και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του. Στηρίζεται αποκλειστικά στις συνδρομές των μελών του, παρέχοντας διάφορες ενισχύσεις.

Για την εγγραφή στον Λ.Ε.Δ.Ε. το μέλος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση εγγραφής που θα βρείτε εδώ, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας και να καταβάλλει ποσό είκοσι (20) ευρώ για συνδρομή εγγραφής (στην περίπτωση που αυτή απαιτείται).
Στα μέλη που ζητούν την εγγραφή τους εντός 5ετίας από την ορκωμοσία τους, χορηγούνται ειδικά προνόμια που περιλαμβάνουν
– μηδενική συνδρομή εγγραφής
– μηδενική καταβολή συνδρομών για ένα (1) έτος
– πλήρη χορήγηση των ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε.
Μέλη που έχουν διαγραφεί, δύνανται να επανεγγραφούν εντός 5ετίας από την διαγραφή τους, υποβάλλοντας αίτηση επανεγγραφής που θα βρείτε εδώ, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Στην περίπτωση της επανεγγραφής δεν απαιτείται καταβολή συνδρομής εγγραφής και στον τελικό χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. συνυπολογίζεται και ο χρόνος συμμετοχής πριν από την διαγραφή τους.

Η συνδρομή προς τον Λ.Ε.Δ.Ε. είναι ετήσια και καθορίζεται με σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ. αυτού. Συμψηφίζεται δε με τις καταβολές του μέλους μέσω της εισφοράς της ΚΥΑ 61247/2015, δηλαδή μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών.

Την οφειλόμενη συνδρομή σας μπορείτε να καταβάλλετε είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, υποβάλλοντας την σχετική αίτηση διακανονισμού που θα βρείτε εδώ.
Την καταβολή μπορείτε να κάνετε στους λογαριασμούς που ο Λ.Ε.Δ.Ε. τηρεί στην Εθνική Τράπεζα (ΙΒΑΝ GR0201101550000015529607531) και στην Τράπεζα Πειραιώς ((ΙΒΑΝ GR7501720390005039065199442) με αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό μητρώου σας στο Λ.Ε.Δ.Ε.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. χορηγεί στα μέλη του
– ημερήσια χρηματική ενίσχυση (ΗΧΕ) σε περίπτωση ασθενείας
– ημερήσια χρηματική ενίσχυση (ΗΧΕ) σε περίπτωση τοκετού
– ημερήσια χρηματική ενίσχυση (ΗΧΕ) σε περίπτωση εξωσωματικής γονιμοποίησης
– εφάπαξ χρηματική ενίσχυση σε περίπτωση συνταξιοδότησης
– εφάπαξ χρηματική ενίσχυση σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας (Μ.Ο.Α.)
– εφάπαξ χρηματική ενίσχυση σε περίπτωση θανάτου
– Ασφάλιση αστικής ευθύνης μέσω της GENERALLI HELLAS

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. χορηγεί στις γυναίκες μέλη του επίδομα τοκετού που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) ημέρες ΗΧΕ. Προκειμένου δε να χορηγηθεί η ενίσχυση αυτή, το μέλος πρέπει να υποβάλλει αίτηση που θα βρείτε εδώ και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. χορηγεί στα μέλη του εφάπαξ χρηματική ενίσχυση στην περίπτωση συνταξιοδότησης τους.

Για την χορήγηση της ενίσχυσης το μέλος πρέπει να υποβάλλει αίτηση που θα βρείτε εδώ, πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, απόφαση συνταξιοδότησης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (προσωρινή ή οριστική) και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Την ενίσχυση αυτή δικαιούται το μέλος που συμμετέχει στον Λ.Ε.Δ.Ε. τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι το ποσό που χορηγείται για είκοσι οκτώ (28) έτη συμμετοχής ανέρχεται σε έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ. 

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. χορηγεί στους κληρονόμους του θανόντος μέλους του ή στον ορισθέντα από το μέλος «δικαιούχο» εφάπαξ χρηματική ενίσχυση υπό την προϋπόθεση της συμμετοχής του θανόντος στον Λ.Ε.Δ.Ε. για τουλάχιστον ένα έτος.
Για την χορήγηση της εφάπαξ ενίσχυσης οι ως άνω δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση που θα βρείτε εδώ, ληξιαρχική πράξη θανάτου του μέλους, πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και λοιπά πιστοποιητικά νομιμοποίησης των κληρονόμων, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού του Λ.Ε.Δ.Ε.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. διαθέτει ιστοσελίδα για την πλήρη ενημέρωση των μελών του. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Λ.Ε.Δ.Ε., πληροφορίες για τις ενισχύσεις που χορηγεί και υποδείγματα αιτήσεων εγγραφής, διαγραφής και ενισχύσεων.
Για τον Λ.Ε.Δ.Ε. μπορείτε να ενημερωθείτε και από το προσωπικό του καλώντας στα τηλέφωνα 210-8822076 και 210-8822138 και αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lede.gr.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. ενισχύει όλα τα μέλη του με ημερήσια χρηματική ενίσχυση σε περίπτωση ασθενείας τους, με επίδομα τοκετού και εξωσωματικής γονιμοποίησης στις γυναίκες μέλη του και με εφάπαξ ενίσχυση σε περίπτωση συνταξιοδότησης, μόνιμης ολικής ανικανότητας ή θανάτου τους καθώς και ασφάλιση αστικής ευθύνης μέσω της generali hellas.

Η ιδιότητα του μέλους απόλλυται στην περίπτωση συνταξιοδότησης, μεταβολής επαγγέλματος και απώλειας των προϋποθέσεων εγγραφής του μέλους.
Επίσης, το μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από τον Λ.Ε.Δ.Ε. με ρητή, έγγραφη και χωρίς αίρεση δήλωση του που ισχύει από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο του Λ.Ε.Δ.Ε.

Ναι, οι οφειλόμενες συνδρομές δύνανται να καταβληθούν σε δόσεις και με προνομιακό επιτόκιο.
Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των εξήντα (60) ευρώ και ο αριθμός των δόσεων δεν δύναται να υπερβεί τις τριάντα έξι (36).

Η εισφορά της Κ.Υ.Α. 61247/2015 θεσπίστηκε και ισχύει από 1/9/2015, υπολογίζεται σε ποσοστό 5% επί των ποσών αναφοράς και καταβάλλεται στον Λ.Ε.Δ.Ε. μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών που εκδίδονται για κάθε δικηγορική πράξη.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε., η εισφορά αυτή επιδοτεί τις συνδρομές προς τον Λ.Ε.Δ.Ε.

Στην περίπτωση ασθενείας, ο Λ.Ε.Δ.Ε. ενισχύει τα μέλη του (για την απώλεια εισοδήματος τους) με ημερήσια αποζημίωση και μόνο για τις εργάσιμες ημέρες και με ανώτατο όριο τριακόσιες (300) ημέρες. Προκειμένου να χορηγηθεί η ενίσχυση αυτή, το μέλος πρέπει να υποβάλλει αίτηση που θα βρείτε εδώ, βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και μηχανογραφικό έντυπο παραστάσεων και ιατρικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την ασθένεια του, την διάρκεια της, το χρονικό διάστημα της νοσηλείας καθώς και το χρονικό διάστημα αποχής από την εργασία.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. χορηγεί στις γυναίκες μέλη του επίδομα λόγω εξωσωματικής γονιμοποίησης που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) ημέρες ΗΧΕ. Προκειμένου δε να χορηγηθεί η ενίσχυση αυτή, το μέλος πρέπει να υποβάλλει αίτηση που θα βρείτε εδώ και ιατρικό πιστοποιητικό ιδιώτη γιατρού ή νοσηλευτικού ιδρύματος, από το οποίο θα προκύπτει η ημερομηνία ολοκλήρωσης των ιατρικών διαδικασιών που απαιτούνται για την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. χορηγεί στα μέλη του εφάπαξ χρηματική ενίσχυση στην περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας τους υπό την προϋπόθεση της συμμετοχής του μέλους στον Λ.Ε.Δ.Ε. για τουλάχιστον ένα έτος. Για την χορήγηση της ενίσχυσης το μέλος πρέπει να υποβάλλει αίτηση που θα βρείτε εδώ, πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, απόφαση υγειονομικής επιτροπής, απόφαση συνταξιοδότησης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (προσωρινή ή οριστική) και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. χορηγεί στα μέλη του «ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης» μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας GENERALI HELLAS. Το πλήρες κείμενο του ασφαλιστήριου συμβολαίου διατίθεται στην ιστοσελίδα του Λ.Ε.Δ.Ε. Η ασφάλιση αυτή χορηγείται υπό την προϋπόθεση υποβολής ειδικής αίτησης αποδοχής των όρων του συμβολαίου που θα βρείτε εδώ.

Ναι, ο Λ.Ε.Δ.Ε. έχει υποχρέωση να παρακρατήσει  και να αποδώσει στο Δημόσιο χαρτόσημο και Ογα 3,6% επί των ενισχύσεων που χορηγεί στα μέλη του.