ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Η εγγραφή στον Λ.Ε.Δ.Ε. ισχύει από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης προς εγγραφή.
H εφάπαξ συνδρομή εγγραφής ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ.

Τα μέλη που ζητούν την εγγραφή τους εντός 5ετίας από την ορκωμοσία τους, απολαμβάνουν ειδικών προνομίων που είναι:
– μηδενική εφάπαξ συνδρομή εγγραφής
– μηδενική καταβολή ετησίων συνδρομών για ένα (1) έτος
– πλήρης χορήγηση των ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού

Για την εγγραφή στον Λ.Ε.Δ.Ε. το μέλος πρέπει να υποβάλλει:

– αίτηση-δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε εδώ
– πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου
– φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
– αντίγραφο της κατάθεσης του ποσού των 20,00 ευρώ στον υπ’ αριθμ.155/29607531 λογαριασμό του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Εθνική τράπεζα (εφόσον απαιτείται)

Όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν την εισφορά της Κ.Υ.Α. 61247/2015 μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών, από την ημερομηνία εγγραφής τους στον Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που είχαν διαγραφεί και επιθυμούν την επανεγγραφή τους, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση επανεγγραφής (υπόδειγμα θα βρείτε εδώ).

Δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφοράς επανεγγραφής και η επανεγγραφή ενεργοποιείται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης επανεγγραφής.

Για την επανεγγραφή στον Λ.Ε.Δ.Ε. το μέλος πρέπει επίσης να υποβάλλει:

– πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και
– φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Η διαγραφή των μελών από τον Λ.Ε.Δ.Ε. δύναται να πραγματοποιηθεί για διάφορους λόγους, οι οποίοι είναι: 

(α) διαγραφή λόγω αλλαγής ιδιότητας ή παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα

(β) διαγραφή λόγω συνταξιοδότησης, μόνιμης ολικής ανικανότητας (Μ.Ο.Α.) ή θανάτου του δικαιούχου

(γ) διαγραφή λόγω οικειοθελούς αποχώρησης

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η υποβολή αίτησης προς διαγραφή (υπόδειγμα της οποίας μπορείτε να βρείτε εδώ).

Στις περιπτώσεις αλλαγής ιδιότητας ή συνταξιοδότησης, Μ.Ο.Α. κλπ. πρέπει να υποβληθεί, εκτός από την αίτηση, και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, στο οποίο θα βεβαιώνεται και η ημερομηνία διαγραφής του μέλους από αυτόν.

Στην περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης απαιτείται μόνο η αίτηση-δήλωση του μέλους.