Η ενίσχυση αυτή χορηγείται:

(α) στον δικαιούχο που έχει ορίσει το μέλος που απεβίωσε ή

(β) στους εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου κληρονόμους Α΄ και Β΄ τάξης

Για την χορήγηση αυτής της ενίσχυσης απαιτούνται:

-έγγραφη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ή των κληρονόμων (για υπόδειγμα αίτησης πατήστε εδώ) και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος

-ληξιαρχική πράξη θανάτου του μέλους

-πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του θανόντος από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο

-πιστοποιητικό περί εγγυτέρων συγγενών

-πιστοποιητικό αρμοδίου δικαστηρίου περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή αντίγραφο αυτής και πρακτικό δημοσίευσής της

-πιστοποιητικό αρμοδίου δικαστηρίου περί μη αμφισβητήσεως του κληρονομικού δικαιώματος