Για την καταβολή αυτής της ενίσχυσης απαιτούνται:

-έγγραφη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (για υπόδειγμα αίτησης πατήστε εδώ)

-πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου

-απόφαση συνταξιοδότησης από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα, (προσωρινή ή οριστική)

-φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του μέλους