Κ.Υ.Α. 61247/2015 (ΠΟΡΟΣ υπέρ Λ.Ε.Δ.Ε.)

(α) επιστολή Δ. Κατσαρού (Προέδρου Λ.Ε.Δ.Ε.)

Αθήνα 08 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ. 1472

Προς
Τους κ.κ. Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Μετά την ενημέρωσή σας σχετικά με την θέσπιση εισφοράς (πόρου) υπέρ του Λ.Ε.Δ.Ε., δυνάμει της υπ’ αριθμ. 61247/2015 ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1811/Β/21-08-2015, αντίγραφο του οποίου σας αποστείλαμε, σας γνωρίζουμε την απόφαση του Δ.Σ., σχετική με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της, προκειμένου να τις επικοινωνήσετε στους συναδέλφους.
Ως εκ περισσού επισημαίνεται, ότι το ζήτημα αυτό θα τεθεί ασφαλώς στη Γενική Συνέλευση, η οποία  θα αποφασίσει τελικά, κυριαρχικά και συνολικά επ’ αυτού και η οποία δεν ήταν δυνατόν να συγκληθεί λόγω της αιφνίδιας νομοθέτησης (εφαρμογή από 01/09/2015).
Ωστόσο, θα λάβει χώρα το ταχύτερο δυνατό, οπότε θα αποτιμηθούν και οι λεπτομέρειες της μέχρι τότε εμπειρίας, σε συνδυασμό και με την γνώμη του αναλογιστή ο οποίος εκπόνησε την τελευταία αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας.
Μετά ταύτα και επί του ως άνω ζητήματος, σας γνωρίζουμε την απόφαση του Δ.Σ. όπως αυτή προέκυψε κατά τη τακτική συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 31/08/2015.

  1. Η καταβαλλόμενη με το γραμμάτιο προκαταβολής θεσπισθείσα εισφορά συνδέεται με τον θεσμό αυτασφάλισης-αλληλοβοήθειας και την αρχή της αλληλεγγύης, που υπηρετεί από την ίδρυσή του ο Λ.Ε.Δ.Ε.
    Σε εποχές πρωτόγνωρα δύσκολες, στηρίζουμε εμπράκτως με την ενέργειά μας αυτή, τη συμμετοχή στο Λ.Ε.Δ.Ε. όλων των συναδέλφων, ειδικά των νέων, αλλά και όχι μόνον, οι οποίοι για πασίδηλους λόγους αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ διευκολύνουμε και την επανεγγραφή όσων για τους ίδιους λόγους έχουν αποχωρήσει.
    Δηλαδή, η θεσπισθείσα εισφορά, έρχεται κυρίως να διευκολύνει την καταβολή της ετήσιας συνδρομής από όλους τους συναδέλφους-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., μέσα από μια διαδικασία «οιονεί διανεμητικού λογαριασμού ανά σύλλογο», με βασικό στόχο να μειώσει, κατά το δυνατόν, το ποσό της καταβολής, που θα βαρύνει τον κάθε συνάδελφο κατά τις προβλεπόμενες τρείς τετραμηνιαίες δόσεις καταβολής. (30/4,31/8,31/12).

Ίσως εκ περισσού, ωστόσο για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, παρατίθεται παράδειγμα Χ συλλόγου, ο οποίος αριθμεί 100 μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., τα οποία πρέπει να καταβάλουν προς το φορέα την 31/12/2015 το ποσό των 13.600 ευρώ (136 δόση x 100=13.600).

Εν προκειμένω και στη βάση των προαναφερομένων, αν υποτεθεί ότι ο σύλλογος αυτός απέδωσε στο Λ.Ε.Δ.Ε., μέσω της διαδικασίας των εκδιδομένων γραμματίων καταβολής ποσόν 10.000 ευρώ, έχει καταβληθεί μέσω της εισφοράς ποσό-μέρος της τετραμηνιαίας δόσης της συνδρομής 100 ευρώ για κάθε μέλος (10.000:100=100), ενώ απομένει υπόλοιπο προς καταβολή ποσό 3.600 ευρώ, για την επιμεριστική ανά μέλος συμπλήρωση του ποσού των 136 ευρώ, το οποίο (υπόλοιπο) θα διαιρεθεί δια των 100 μελών, οπότε θα προκύψει το ποσόν (πηλίκον) των 36 ευρώ (3.600:100=36), το οποίο θα κληθεί να καταβάλει εξ ιδίων το κάθε μέλος στο φορέα, εκτός αν και αυτό καλυφθεί από άλλη πηγή του συλλόγου. (πχ. ταμείο συνεργασίας).

Τονίζουμε επίσης, ότι υπήρξε ευπρόσωπη πρόταση από μέλος του Δ.Σ., στη βάση πάντα των ως άνω αρχών, η οποία προέκρινε τον επιμερισμό όχι ανά μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε. (ανά σύλλογο), αλλά εξίσου για όλα τα μέλη του φορέα, όπου θα προέκυπτε το ποσό (πηλίκον) από τον επιμερισμό του ποσού της εισφοράς που θα συγκεντρώνονταν πανελληνίως, δια του συνόλου των μελών του φορέα.

  1. Την εισφορά θα παρακρατεί ο Δικηγορικός Σύλλογος ως θεματοφύλακας και θα την αποδίδει στο δικαιούχο Λ.Ε.Δ.Ε. στο τέλος του μήνα με συνοδευτική έγγραφη ενημέρωση. Ειδικώς για το πρώτο αυτό στάδιο της εφαρμογής, το παρακρατηθέν ποσό θα αποδοθεί στο τέλος του τετραμήνου, ήτοι στις 31/12/2015, ωστόσο θα γίνεται και κατ’ αυτό έγγραφη ενημέρωση του φορέα στο τέλος κάθε μήνα. (τέλος Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2015).
  2. Η ηλεκτρονική ενημέρωση του αρχείου των μελών του φορέα για κάθε σύλλογο θα γίνεται με ευθύνη της υπηρεσίας του Λ.Ε.Δ.Ε., η οποία θα ενημερώνει τον κάθε σύλλογο. Προς τούτο και για την σωστή ενημέρωση του Μητρώου να γνωστοποιείτε άμεσα στο Λ.Ε.Δ.Ε. κάθε αλλαγή (εγγραφή ή διαγραφή μέλους). Επίσης, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τυχόν προβλήματα ή παρατηρήσεις σας, σχετικά με την εφαρμογή της είσπραξης της νέας εισφοράς, ώστε να βελτιώσουμε κάθε πρόβλημα που θα παρουσιασθεί.

Πέρα από τα προαναφερόμενα και με την ευκαιρία της παρούσας, θέτουμε υπόψη σας και τα παρακάτω:

Στην πρόσφατη ως άνω συνεδρίαση του Δ.Σ., αποφασίστηκε η έναρξη συζήτησης με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα καθώς και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του φορέα, με την συμμετοχή των μελών του πρώτου επιστημονικού συλλόγου της χώρας. Η απόφαση αυτή ελήφθη, αφού τέθηκε υπόψη του Δ.Σ., συζήτηση βολιδοσκοπικού χαρακτήρα, την οποία είχε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Κατσαρός με τον Πρόεδρο κ. Βασίλη Αλεξανδρή, μετά την γνωστή απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α., να προχωρήσει στην ίδρυση φορέα με σκοπό όμοιο με αυτόν του Λ.Ε.Δ.Ε.

Τέλος και στο πλαίσιο του νέου τρόπου λειτουργίας του Λ.Ε.Δ.Ε., με σκοπό την αρτιότερη ενημέρωση των μελών του, παρακαλούμε,
α/ να αναρτάτε στις ιστοσελίδες σας τις προς τούτο ανακοινώσεις μας και
β/ οι Σύλλογοι που δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα σε προγενέστερη σχετική πρόσκλησή μας, να μας αποστείλουν τα sms και τα emails των μελών τους προκειμένου να είναι άμεση η επικοινωνία με αυτά.

Σε κάθε περίπτωση, το Δ.Σ. και η υπηρεσία του Λ.Ε.Δ.Ε., είναι στη διάθεσή σας για κάθε επί πλέον πληροφορία και διευκρίνιση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ                             ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ

 

(Β) ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 61247/2015

                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Τρόπος, ποσό και ποσοστό επιδότησης των τακτικών συνδρομών προς το ΛΕΔΕ, από την εισφορά (πόρο) της ΚΥΑ 61247/2015

Το ΔΣ του ΛΕΔΕ, κατά την αριθ.275/2016 συνεδρίασή του,  μετά από εξουσιοδότηση που του χορήγησε η ΓΣ κατά την αριθ 50/19-12-2015 συνεδρίασή της, οριστικοποίησε τον τρόπο και το ποσοστό επιδότησης-μείωσης της τακτικής ετήσιας συνδρομής προς το ΛΕΔΕ ,από την εισφορά της ΚΥΑ 61247/2015,σύμφωνα με τα ακόλουθα:

(1) Η επιδότηση των συνδρομών θα αφορά συνδρομές από 01/09/2015 και εντεύθεν .

(2) Η συνολική εκκαθάριση και ο υπολογισμός των οφειλών και της επιδότησης, θα γίνεται αποκλειστικά από τον Λ.Ε.Δ.Ε., με την προϋπόθεση ότι κάθε σύλλογος, εντός του μηνός Ιανουαρίου του κάθε επομένου έτους, θα του αποστέλλει:        αναλυτική ονομαστική κατάσταση (σε ηλεκτρονική μορφή) με τα ποσά που συγκεντρωτικά κατέβαλε κάθε μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε., εντός του προηγουμένου έτους, για την ως άνω εισφορά (πόρο) της ΚΥΑ 61247/2015 και αναλυτική ονομαστική κατάσταση με τα μέλη του-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που, σύμφωνα με απόφαση του κάθε συλλόγου, δεν θα πρέπει να επιδοτηθούν οι συνδρομές τους, για διάφορους λόγους. (π.χ εξαιρούνται από την διανομή μερίσματος)

Μετά την συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων, για κάθε δικηγορικό σύλλογο χωριστά, θα γίνεται ο επιμερισμός ανά μέλος και η επιδότηση της τακτικής του συνδρομής, με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και  της αναλογικότητας, ως εξής:

Α΄ ΕΚΔΟΧΗ  (όταν το ποσό της εισπραχθείσας εισφοράς (πόρου) είναι μεγαλύτερο από το συνολικά οφειλόμενο ποσό από τα μέλη Λ.Ε.Δ.Ε. του συγκεκριμένου συλλόγου)

Εν προκειμένω, αφού εξαιρεθούν από την επιδότηση τα μέλη που αποφάσισε κατά τα ως άνω ο δικηγορικός σύλλογος, εξοφλούνται όλα τα οφειλόμενα υπόλοιπα για συνδρομές των μελών Λ.Ε.Δ.Ε. αυτού του συλλόγου, από 01/09/2015 και εντεύθεν.  Ειδικότερα για τα μέλη που εξαιρούνται της επιδότησης, καταχωρείται ως καταβολή έναντι συνδρομών, το ποσό που ο ίδιος τυχόν κατέβαλε για εισφορά (πόρος) της ΚΥΑ 61247/2015, μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών. Αν και πάλι υπάρχει πλεόνασμα του εισπραχθέντος με την ως άνω εισφορά ποσού, αυτό θα μεταφέρεται στα έσοδα του Λ.Ε.Δ.Ε., με υπολογαριασμό του συγκεκριμένου συλλόγου και θα πιστωθεί στα μέλη του σε επόμενες χρήσεις.

Β΄ ΕΚΔΟΧΗ    (όταν το εισπραχθέν από την ως άνω εισφορά ποσό υπολείπεται από το συνολικά οφειλόμενο ποσό από τακτικές συνδρομές των μελών Λ.Ε.Δ.Ε. του συγκεκριμένου συλλόγου)

Σε αυτή την περίπτωση αφού και πάλι εξαιρεθούν από την επιδότηση τα μέλη που αποφάσισε κατά τα ως άνω ο δικηγορικός σύλλογος, στα οποία θα καταχωρείται ως καταβολή έναντι συνδρομών, το ποσό που τυχόν κατέβαλαν για εισφορά (πόρο) της ΚΥΑ 61247/2015, μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών, εξοφλούνται οι οφειλόμενες τακτικές συνδρομές των μελών Λ.Ε.Δ.Ε. αυτού του συλλόγου, από 01/09/2015 και εντεύθεν, ως εξής: Πρώτα θα εξοφλούνται οι συνδρομές όσων μελών κατέβαλαν με την ως άνω εισφορά ποσό μεγαλύτερο από την εκάστοτε τακτική (ετήσια) συνδρομή και θα προσδιορίζεται το υπερβάλλον ποσό.   Στη συνέχεια, το υπερβάλλον αυτό ποσό θα επιδοτεί, με βάση την αρχή της αναλογικότητας, όλα τα οφειλόμενα υπόλοιπα όσων μελών δεν κατέβαλαν μέσω της εισφοράς το ισόποσο προς την τακτική (ετήσια) συνδρομή ποσό.    Ακολούθως, θα προσδιορίζεται το τελικό ποσό οφειλής του κάθε μέλους και με ονομαστική κατάσταση που θα συντάσσει ο Λ.Ε.Δ.Ε., θα γνωστοποιείται αυτό σε κάθε δικηγορικό σύλλογο, προκειμένου να πληροφορεί τα μέλη του.           Τέλος, το συνολικό κατά τα ως άνω οφειλόμενο ποσό, θα συγκεντρώνεται για λόγους πρακτικούς από τους δικηγορικούς συλλόγους και θα αποδίδεται στο Λ.Ε.Δ.Ε. ή διαφορετικά τούτο θα γίνεται από τα ίδια τα μέλη με καταβολή στον αριθ. 155/29607531 λογαριασμό του στην Εθνική Τράπεζα, κατά την διαμορφωθείσα σε κάθε περίπτωση πρακτική του κάθε συλλόγου.

Επίσης το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του ότι αρκετά από τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., πιθανόν να καταβάλλουν μέσω της ως άνω εισφοράς ποσά πολύ μεγαλύτερα από την τακτική (ετήσια) συνδρομή, επιφυλάσσεται, με την σύνταξη της νέας αναλογιστικής μελέτης η οποία θα λάβει υπόψη της συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, τα οποία δεν υφίστανται τώρα λόγω του μικρού χρόνου που διέτρεξε μέχρι σήμερα από την ημέρα εφαρμογής του μέτρου (01/09/2015), να μελετήσει την δυνατότητα χορήγησης bonus.                                                                                                                                       Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2016

     Από το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

(γ)  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΡΟ ΤΗΣ ΚΥΑ 61247/2015 (ΦΕΒΡ 2016)

Το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. διευκρινίζει ότι:

(α) Η επιδότηση των συνδρομών μέσω της εισφοράς (πόρου) υπέρ του Λ.Ε.Δ.Ε. (ΚΥΑ 61247/2015) αφορά μόνο τους δικηγόρους-μέλη του και ειδικότερα τις συνδρομές από 01/09/2015 οπότε και άρχισε η εφαρμογή της μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών και εντεύθεν.

(β) Οποιοδήποτε άλλο μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε. (αμ. υποθηκοφύλακες, υπάλληλοι Δικ. Συλλόγων κλπ) δεν δικαιούται της επιδότησης αυτής και πρέπει να καταβάλλει εξ ιδίων ολόκληρη την εισφορά του στον Λ.Ε.Δ.Ε.