ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Λ.Ε.Δ.Ε. (Ιανουάριος 2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι τα ποσά που χορηγεί ο Λ.Ε.Δ.Ε. ως παροχές, ήτοι Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση για ασθένεια, τοκετό, στράτευση και εξωσωμ. γονιμοποίηση και Εφάπαξ Ενίσχυση για συνταξιοδότηση, μόνιμη ολική ανικανότητα και θάνατο, δεν δηλώνονται ως εισόδημα, όπως αυτά των φυσικών προσώπων του Α 7 του ν.4172/13, καθώς δεν αποτελούν πρόσοδο που προέρχεται από πηγές εισοδήματος, όπως αναφέρεται στα άρ.12,13,21,35,36,37,38,39 και 41 του προαναφερόμενου νόμου.

Ειδικότερα ο Λ.Ε.Δ.Ε. ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βάσει του καταστατικού του μεταξύ των άλλων παρέχει οικονομική ενίσχυση στα μέλη του, για κάλυψη δαπανών ή άλλων αναγκών, η οποία όμως ενίσχυση δεν διαθέτει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος. Για να φορολογηθεί μία πρόσοδος ως «εισόδημα», πρέπει να συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος, δηλαδή να έχει περιοδικό χαρακτήρα και να προέρχεται από σταθερή πηγή (κεφάλαιο ή εργασία), της οποίας γίνεται τακτική εκμετάλλευση, όπως γίνεται αποδεκτό από την νομολογία. (Σχετ. ΔΕΑΦ Α 1099109 ΕΞ 2017/27-6-2017, Εγκ. ΠΟΛ. 1219/6.10.2014, άρθρο 14 ν. 4172/2013, ΣτΕ 3872/2013, 1944/2012, 3884/1995, 2217/1988, 855/1986, 1453/1982, 3514/1975,και 2167/1983).

Επιπρόσθετα ο Λ.Ε.Δ.Ε. δεν υποχρεούται να εκδίδει και να παραδίδει στα μέλη του βεβαιώσεις για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους, σύμφωνα με τα  άρθρα  59, 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 και ΠΟΛ.1045/07-03-2018 και τα ποσά που καταβάλλουν τα μέλη του για συνδρομές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ελάττωσης φόρου λόγω δωρεών-συνδρομών του άρθρου 19 του ν.4172/13, καθώς τα ποσά αυτά δεν δηλώνονται ως επιχειρηματικές δαπάνες, δεδομένου ότι εμπίπτουν στις περιπτώσεις του Α 23 του ν.4172/13 περί μη εκπιπτόμενων δαπανών.

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ                                                                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Λ.Ε.Δ.Ε. που αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο – ιδιάζουσα μορφή αυτασφαλιστικού φορέα - και είναι δομημένος με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός για την χώρα μας, ο οποίος δοκιμάστηκε όταν η Ελλάδα εισήλθε στην περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης. Παρά τα αρνητικά γεγονότα, όμως, κατάφερε να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συγκυρίες και σήμερα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα, απρόσκοπτα και με υποδειγματική ταχύτητα στην καταβολή των παροχών του, σε αντίθεση με την εικόνα που εμφανίζουν πολλοί δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς. Είναι δε ο μοναδικός φορέας πανελληνίως, ο οποίος προέβη σε παροχή κινήτρων για την είσοδο νέων μελών αλλά και για την επανεγγραφή μελών που αποχώρησαν, ενώ προσθέτει συνεχώς νέες και εξαιρετικά χρήσιμες παροχές στα μέλη του.

Θα ήθελα όμως να σας επισημάνω ότι οι δυνατότητες αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων που απειλούν την ίδια την ύπαρξη του κλάδου μας εξαρτώνται, εν πολλοίς, από την οργανωμένη και συστηματική υπεράσπιση όσων διαφυλάσσουν την αξιοπρέπειά μας και συλλογικά μπορούν να μας εξασφαλίσουν την αλληλεγγύη που είναι απαραίτητη.

Η ενεργός συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για την ύπαρξη και εύρυθμη λειτουργία του Λ.Ε.Δ.Ε. και αποτελεί στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί γιατί αφορά όλους μας.

ΑΘΗΝΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ