ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Λ.Ε.Δ.Ε. (Ιανουάριος 2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι τα ποσά που χορηγεί ο Λ.Ε.Δ.Ε. ως παροχές, ήτοι Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση για ασθένεια, τοκετό, στράτευση και εξωσωμ. γονιμοποίηση και Εφάπαξ Ενίσχυση για συνταξιοδότηση, μόνιμη ολική ανικανότητα και θάνατο, δεν δηλώνονται ως εισόδημα, όπως αυτά των φυσικών προσώπων του Α 7 του ν.4172/13, καθώς δεν αποτελούν πρόσοδο που προέρχεται από πηγές εισοδήματος, όπως αναφέρεται στα άρ.12,13,21,35,36,37,38,39 και 41 του προαναφερόμενου νόμου.

Ειδικότερα ο Λ.Ε.Δ.Ε. ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βάσει του καταστατικού του μεταξύ των άλλων παρέχει οικονομική ενίσχυση στα μέλη του, για κάλυψη δαπανών ή άλλων αναγκών, η οποία όμως ενίσχυση δεν διαθέτει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος. Για να φορολογηθεί μία πρόσοδος ως «εισόδημα», πρέπει να συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος, δηλαδή να έχει περιοδικό χαρακτήρα και να προέρχεται από σταθερή πηγή (κεφάλαιο ή εργασία), της οποίας γίνεται τακτική εκμετάλλευση, όπως γίνεται αποδεκτό από την νομολογία. (Σχετ. ΔΕΑΦ Α 1099109 ΕΞ 2017/27-6-2017, Εγκ. ΠΟΛ. 1219/6.10.2014, άρθρο 14 ν. 4172/2013, ΣτΕ 3872/2013, 1944/2012, 3884/1995, 2217/1988, 855/1986, 1453/1982, 3514/1975,και 2167/1983).

Επιπρόσθετα ο Λ.Ε.Δ.Ε. δεν υποχρεούται να εκδίδει και να παραδίδει στα μέλη του βεβαιώσεις για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους, σύμφωνα με τα  άρθρα  59, 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 και ΠΟΛ.1045/07-03-2018 και τα ποσά που καταβάλλουν τα μέλη του για συνδρομές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ελάττωσης φόρου λόγω δωρεών-συνδρομών του άρθρου 19 του ν.4172/13, καθώς τα ποσά αυτά δεν δηλώνονται ως επιχειρηματικές δαπάνες, δεδομένου ότι εμπίπτουν στις περιπτώσεις του Α 23 του ν.4172/13 περί μη εκπιπτόμενων δαπανών.

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ                                                                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ