ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Λ.Ε.Δ.Ε. (4/10/2020)

ΑΘΗΝΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2496

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την με αριθ. 60/4-10-2020 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τις προτάσεις και εισηγήσεις μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. και τις διατάξεις του από 21/09/2016 ισχύοντος Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά πλειοψηφία αποφάσισε:

-την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. και

-την τροποποίηση των ποσών που χορηγούνται για ενισχύσεις στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

(α) Σε ό,τι αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επικύρωσης, δημοσίευσης και εγγραφής του στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 369/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το νέο τροποποιημένο καταστατικό ισχύει από 5 Νοεμβρίου 2020.

(β) Σε ό,τι αφορά τα τροποποιημένα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων, σας ενημερώνουμε ότι από 04/10/2020 ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) για Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση Ασθενείας, θα χορηγείται το ποσό των 45,00 ευρώ, για κάθε ημέρα αποχής από την εργασία του μέλους.

(β) για Η.Χ.Ε. σε περίπτωση τοκετού, θα χορηγείται το ποσό των 900,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε 20 ημέρες αποχής από την εργασία του μέλους.

(γ) για Η.Χ.Ε. σε περίπτωση εξωσωματικής γονιμοποίησης, θα χορηγείται το ποσό των 900,00 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 20 ημέρες αποχής από την εργασία του μέλους (ανεξαρτήτως ηλικίας και μόνο για μία φορά).

(δ) για Εφάπαξ Χρηματική Ενίσχυση λόγω Συνταξιοδότησης, θανάτου και Μ.Ο.Α., θα χορηγείται το ποσό των 11.000,00 ευρώ (για 28 έτη συμμετοχής), προσαυξανόμενο με ποσοστό 1% για κάθε επί πλέον έτος συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε, πέραν των 28 ετών.