ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Λ.Ε.Δ.Ε. (4/10/2020)

ΑΘΗΝΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2496

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την με αριθ. 60/4-10-2020 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τις προτάσεις και εισηγήσεις μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. και τις διατάξεις του από 21/09/2016 ισχύοντος Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά πλειοψηφία αποφάσισε:

-την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. και

-την τροποποίηση των ποσών που χορηγούνται για ενισχύσεις στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

(α) Σε ό,τι αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επικύρωσης, δημοσίευσης και εγγραφής του στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 369/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το νέο τροποποιημένο καταστατικό ισχύει από 5 Νοεμβρίου 2020.

(β) Σε ό,τι αφορά τα τροποποιημένα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων, σας ενημερώνουμε ότι από 04/10/2020 ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) για Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση Ασθενείας, θα χορηγείται το ποσό των 45,00 ευρώ, για κάθε ημέρα αποχής από την εργασία του μέλους.

(β) για Η.Χ.Ε. σε περίπτωση τοκετού, θα χορηγείται το ποσό των 900,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε 20 ημέρες αποχής από την εργασία του μέλους.

(γ) για Η.Χ.Ε. σε περίπτωση εξωσωματικής γονιμοποίησης, θα χορηγείται το ποσό των 900,00 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 20 ημέρες αποχής από την εργασία του μέλους (ανεξαρτήτως ηλικίας και μόνο για μία φορά).

(δ) για Εφάπαξ Χρηματική Ενίσχυση λόγω Συνταξιοδότησης, θανάτου και Μ.Ο.Α., θα χορηγείται το ποσό των 11.000,00 ευρώ (για 28 έτη συμμετοχής), προσαυξανόμενο με ποσοστό 1% για κάθε επί πλέον έτος συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε, πέραν των 28 ετών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Λ.Ε.Δ.Ε. που αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο – ιδιάζουσα μορφή αυτασφαλιστικού φορέα - και είναι δομημένος με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός για την χώρα μας, ο οποίος δοκιμάστηκε όταν η Ελλάδα εισήλθε στην περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης. Παρά τα αρνητικά γεγονότα, όμως, κατάφερε να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συγκυρίες και σήμερα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα, απρόσκοπτα και με υποδειγματική ταχύτητα στην καταβολή των παροχών του, σε αντίθεση με την εικόνα που εμφανίζουν πολλοί δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς. Είναι δε ο μοναδικός φορέας πανελληνίως, ο οποίος προέβη σε παροχή κινήτρων για την είσοδο νέων μελών αλλά και για την επανεγγραφή μελών που αποχώρησαν, ενώ προσθέτει συνεχώς νέες και εξαιρετικά χρήσιμες παροχές στα μέλη του.

Θα ήθελα όμως να σας επισημάνω ότι οι δυνατότητες αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων που απειλούν την ίδια την ύπαρξη του κλάδου μας εξαρτώνται, εν πολλοίς, από την οργανωμένη και συστηματική υπεράσπιση όσων διαφυλάσσουν την αξιοπρέπειά μας και συλλογικά μπορούν να μας εξασφαλίσουν την αλληλεγγύη που είναι απαραίτητη.

Η ενεργός συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για την ύπαρξη και εύρυθμη λειτουργία του Λ.Ε.Δ.Ε. και αποτελεί στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί γιατί αφορά όλους μας.

ΑΘΗΝΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ