Ανακοίνωση αποφάσεων Γ.Σ. (Νο 66/30-6-2024)

Η ετήσια τακτική συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. συνεδρίασε την 30-6-24 και έλαβε αποφάσεις ως εξής:

 

 

 

 

Προς 

α/ τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.

β/ τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών Λ.Ε.Δ.Ε.

γ/ τις Γραμματείες των Δικηγορικών-συλλόγων-μελών Λ.Ε.Δ.Ε.

 

ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση αποφάσεων Γ.Σ.  (Νο 66/30-6-2024)

Κυρίες και Κύριοι,

σας ενημερώνουμε ότι την 30-6-2024 συνεδρίασε στα Γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα η Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. μετά από πρόσκληση του Δ.Σ.

Η Γ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση προχώρησε σε λήψη αποφάσεων  , σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και εγκρίθηκαν ομόφωνα,

  • Τα πεπραγμένα της Διοίκησης έτους 2023 και η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  • Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2023
  • Η τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2023
  • Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2024

Επίσης η Γ.Σ. επικαιροποίησε προηγούμενες αποφάσεις της  ως εξής:

1/ ανανέωση ομαδικού ασφαλιστηρίου  στην generali hellas για χορήγηση ασφάλισης αστικής ευθύνης, μέχρι την 6/3/2026

2/ παροχή προνομίων σε νέα μέλη που εγγράφονται εντός 5ετίας από την ορκωμοσία τους  (ένα έτος χωρίς συνδρομές και μηδενική εισφορά εγγραφής ή επανεγγραφής)

3/ άτοκη καταβολή οφειλόμενων συνδρομών στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής

4/ προνομιακό επιτόκιο 2,5% στην περίπτωση καταβολής των οφειλών με διακανονισμό σε δόσεις

5/ στις περιπτώσεις καταβολής οφειλόμενων συνδρομών με διακανονισμό, μετά από άσκηση αγωγής, δεν θα επιβάλλονται τόκοι, αλλά θα υπολογίζεται ποσό 50 ευρώ για έξοδα επίδοσης αγωγής.

6/ στις περιπτώσεις καταβολής οφειλόμενων συνδρομών με διακανονισμό, μετά από πειθαρχική διαδικασία, δεν θα επιβάλλονται τόκοι, αλλά θα υπολογίζεται ποσό 50 ευρώ για έξοδα επίδοσης αγωγής.

Τέλος  η Γ.Σ. ενέκρινε τις ενέργειες του Δ.Σ. σχετικά με την επιβολή πειθαρχικών ποινών σε μέλη που οφείλουν συνδρομές ποσού μεγαλύτερου των 2.000 ευρώ καθώς και την άσκηση αγωγών αναζήτησης οφειλομένων συνδρομών από μέλη που έχουν διαγραφεί και χορήγησε εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. να συνεχίσει τις προσπάθειες είσπραξης των οφειλομένων συνδρομών .

Σημείωση

Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων, να φροντίσουν για την ενημέρωση των μελών του συλλόγου τους.